top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Wniosek o pozwolenie na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych złożony.
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Wniosek o pozwolenie na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych złożony.

19 marca konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A., odpowiedzialne za budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku, złożyło wniosek w imieniu inwestora o pozwolenie na budowę.

W skład zaprojektowanej instalacji wchodzi jedna kompletna linia termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg, składająca się z segmentów:

 • przyjęcia i magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych
 • termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysk energii ze spalanych odpadów,
 • przetworzenia odzyskanej energii i wyprowadzenia do sieci w postaci energii elektrycznej i ciepła,
 • oczyszczania spalin,
 • przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych oraz
 • stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

W Zakładzie zastosowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania. Wykonawca w złożonej ofercie zagwarantował, że poziom emisji substancji powstających w procesie spalania będzie niższy od przewidzianych prawem norm. Zostaną również zastosowane rozwiązania, które spowodują, iż z bunkra oraz hali rozładunku odpadów zapachy będą zasysane do wewnątrz instalacji. Oznacza to, że nie będą one w żaden sposób uciążliwe dla środowiska.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Wł. Andersa jest elementem projektu Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej. W ramach tego projektu zaplanowana została również rozbudowa i modernizacja istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Koszt budowy ZUOK w Białymstoku wynosi prawie 333,0 mln zł netto, zaś modernizacja i rozbudowa Zakładu w Hryniewiczach blisko 25,4 mln zł netto.

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej swym zasięgiem obejmie Białystok oraz 9 ościennych gmin (Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów).

System będzie opierał się przede wszystkim na selektywnym zbieraniu odpadów. Gromadzenie i wywóz odpadów zbieranych selektywnie obejmować będzie:

 • odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, papier, szkło białe, szkło kolorowe, metale);
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym przede wszystkim odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych oraz od mieszkańców);
 • odpady wielkogabarytowe, w tym odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • odpady budowlane.

Obowiązujące prawne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi są regulowane przez dwie główne dyrektywy: dyrektywę w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy 2008/98/WE i dyrektywę w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE. Zgodnie z zapisami prawa, podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Stąd ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, które wprowadza dyrektywa 1999/31/WE. Zgodnie z jej zapisami ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji musiała zostać ograniczona do 75% w roku 2010, 50% w roku 2013, a w roku 2020 do 35% w stosunku do roku bazowego, którym był rok 1995.

W wyniku procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów powstanie oczyszczony z niebezpiecznych substancji żużel. Objętość pozostałości po procesie termicznego przekształcenia będzie ok. 15 – krotnie mniejsza niż objętość odpadów poddanych termicznemu przekształceniu.

Projekt „Zintegrowany systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko kwotą 210,0 mln zł. Inwestycja finansowana jest także z preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

info dodane: 2013-03-22 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności - Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu