top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Projekt / Warianty projektu
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Warianty projektu

Warianty projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami....

W procesie analizy i oceny wykonalności przeanalizowano kilka wariantów realizujących założone cele projektu:

Warianty technologiczne zagospodarowania odpadów komunalnych

Procesy technologiczne wspólne dla wszystkich wariantów:

 • Sortownie ręczno - mechaniczne odpadów materiałowych - dla odpadów pochodzących z selektywnego zbierania,
 • Sortowanie i kruszenie odpadów budowlanych,
 • Demontaż odpadów wielkogabarytowych,
 • Magazynowanie małych ilości odpadów niebezpiecznych,
 • Magazynowanie odpadów poakcyjnych,
 • Unieszkodliwianie przez złożenie w misie składowiska,
 • Zwiększenie eksploatowanej pojemności składowiska,
 • Rekultywacja zapełnionych pól składowiska,
 • Uzupełnienie wyposażenia składowiska.

Wariant I - rozbudowa istniejącego układu w ZUOK w Hryniewiczach

W wariancie I analizy opcji przyjęto, że istniejący ZUOK Hryniewicze zostanie przebudowany Na terenie zakładu po modernizacji i rozbudowie będą, poza procesami wspólnymi dla wszystkich wariantów, realizowane następujące procesy technologiczne:

 • Segregacja mechaniczno - ręczna odpadów zmieszanych.

  Istniejąca linia technologiczna segregacji odpadów zmieszanych zostanie poddana modernizacji celem zwiększenia wydajności linii do 97 tys. Mg/rok poprzez wymianę bębna w istniejącym sicie.
 • Kompostownia odpadów organicznych - stabilizacja tlenowa systemem dynamicznym z wielokrotnym przerzucaniem, napowietrzaniem i utrzymywaniem odpowiedniej wilgotności przetwarzanego materiału.

Wariant II - instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów i produkcja paliwa alternatywnego

W wariancie II analizy przyjęto rozbudowę istniejącego układu technologicznego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i budowę instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów w Białymstoku.

Na terenie ZUOK w Hryniewiczach będą realizowane (poza obiektami przyjętymi we wszystkich wariantach) następujące procesy technologiczne:

 • Segregacja mechaniczno - ręczna odpadów zmieszanych celem wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych strumienia bogatego w składniki organiczne za pomocą sita bębnowego.
 • Stabilizacja biologiczna metodą tlenową - kompostowaniu poddawane będą odpady zielone. Produktem procesu będzie wysokiej jakości kompost. Modernizacja obiektu będzie polegała na zwiększeniu jego przepustowości.
 • Produkcja paliwa alternatywnego.

Na terenie planowanego ZUOK w Białymstoku będzie realizowane:

 • Termiczne unieszkodliwianie odpadów - dowożone wydzielonym transportem paliwo alternatywne oraz wybrane frakcje energetyczne odpadów balastowych stanowiących produkt zakładu utylizacji w Hryniewiczach, poddawane będą termicznemu procesowi unieszkodliwiania. Produktem termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie energia elektryczna i energia cieplna. Energia będzie wykorzystywana częściowo na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka będzie sprzedawana do sieci zawodowych.

Wariant III - instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów

W wariancie III analizy przyjęto modernizację istniejącego układu technologicznego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i budowę instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych w Białymstoku.

Na terenie ZUOK w Hryniewiczach po modernizacji i rozbudowie będzie realizowana (poza obiektami przyjętymi we wszystkich wariantach):

 • Stabilizacja biologiczna metodą tlenową - kompostowaniu poddawane będą odpady zielone. Produktem procesu będzie wysokiej jakości kompost.

Na terenie planowanego ZUOK w Białymstoku będzie realizowane:

Termiczne unieszkodliwianie odpadów - dowożone wydzielonym transportem odpady komunalne zmieszane oraz wybrane frakcje energetyczne odpadów balastowych stanowiących produkt zakładu utylizacji w Hryniewiczach, poddawane będą termicznemu procesowi unieszkodliwiania.
Produktem procesu będzie energia elektryczna i energia cieplna. Energia będzie wykorzystywana częściowo na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka będzie sprzedawana do sieci zawodowych.

Wariant IV - rozbudowa istniejącego układu w ZUOK w Hryniewiczach (sucha fermentacja)

W wariancie IV przyjęto, że istniejący ZUOK Hryniewicze zostanie przebudowany. W celu dostosowana istniejącego zakładu do nowych potrzeb niezbędna będzie modernizacja, przebudowa lub rozbiórka istniejących obiektów i linii technologicznych oraz budowa nowych.

Na terenie ZUOK w Hryniewiczach po modernizacji i rozbudowie będą realizowane (poza obiektami przyjętymi we wszystkich wariantach) następujące procesy technologiczne:

 • Segregacja mechaniczno - ręczna odpadów zmieszanych - główny strumień odpadów dowożonych na teren ZUOK będą stanowiły zmieszane odpady komunalne. Celem modernizacji obiektu będzie zwiększenie przepustowości linii poprzez wymianę bębna w istniejącym sicie.
 • Stabilizacja biologiczna metodą tlenową - kompostowaniu poddawane będą odpady zielone. Produktem procesu będzie wysokiej jakości kompost.
 • Stabilizacja biologiczna metodą beztlenową - zaplanowano realizację instalacji do suchej fermentacji odpadów.

źródło: Studium Wykonalności do projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej.

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności - Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu