top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Umowa o dofinansowanie Projektu podpisana
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Umowa o dofinansowanie Projektu podpisana

Umowa o dofinansowanie Projektu podpisana | Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

W dniu 4 października 2011 r.  w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Małgorzatę Skuchę - Zastępcę Prezesa, a P.U.H.P. "LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku, reprezentowanym przez Janusza Marka Szymczukiewicza - Prezesa Zarządu i Alinę Pisiecką - Wiceprezesa Zarządu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Adam Zdziebło - Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Malarz - Dyrektor Departamentu POIiŚ w Ministerstwie Środowiska, Adam Poliński - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku oraz dr inż. Piotr Manczarski - członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na 652 mln zł (w tym ok. 120 mln zł przypada na podatek VAT, który podlega zwrotowi).  Koszt kluczowej części projektu, którą jest wybudowanie w Białymstoku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oszacowano na 321 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1, zgodnie z podpisaną umową, wyniesie 210 mln zł, co stanowi około 39 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe środki mają pochodzić z pożyczki od NFOŚiGW, kredytów oraz środków własnych Beneficjenta. W przypadku uzyskania wolnych środków dla działania 2.1 PO IiŚ, np. w wyniku oszczędności z dotychczas wdrażanych projektów, poziom dofinansowania może wzrosnąć. Projekt musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską i uzyskać tzw. notyfikację niezbędną dla realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Inwestycja podzielona została na trzy podstawowe kontrakty w ramach których przewidziano:

1. Rozbudowę ZUOK w Hryniewiczach, obejmującą:

• budowę nowych pól składowych,
• zamknięcie i rekultywację istniejących pól składowych nr 1 i 2 oraz dodatkowej powierzchni przy kwaterach nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”),
• rekultywację istniejącego pola składowego nr 3 oraz „wąwozu” pomiędzy istniejącymi polami składowymi nr 1 i 3.

2. Modernizację ZUOK w Hryniewiczach, obejmującą:

• modernizację kompostowni odpadów zielonych,
• modernizację linii do sortowania odpadów materiałowych,
• budowę magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych,
• budowę segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• budowę stacji kruszenia i odzysku odpadów budowlanych,
• budowę magazynu odpadów poakcyjnych.

3. Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, obejmującą:

• zakład instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 120 tys. Mg/rok,
• instalacja waloryzacji żużla,
• Instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Docelowo z nowych, zmodernizowanych i rozbudowanych w ramach Projektu instalacji korzystać będzie prawie 400 tys. osób z Białegostoku oraz 9 sąsiednich gmin (Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów).
Zakłada się, że dzięki przetworzeniu i wykorzystaniu w ZUOK w Białymstoku 120 tys. ton odpadów rocznie, udział odpadów komunalnych trafiających na składowisko spadnie z 94 % do 12%.  Ze śmieci wytwarzana będzie również energia elektryczna w ilości ponad 15 MWh rocznie oraz cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.
Projekt przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków składowania i zagospodarowania odpadów dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie także na osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach członkowskich UE, w szczególności dotyczących osiągnięcia poziomów odzysku ograniczenia składowania odpadów oraz wykorzystania odpadów jako źródła „zielonej” energii.

21 lipca b.r. Spółka „LECH” wszczęła postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na realizację Kontraktu nr 5 "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku". Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków i dokumentów potwierdzających upłynął 16 września b.r. Zgłosiło się 12 wykonawców, spośród których Spółka, po dokonaniu oceny złożonych wniosków pod kątem stopnia spełniania warunków udziału, zaprosi maks. 5 wnioskodawców do II etapu postępowania i złożenia ofert.
Harmonogram realizacji Projektu przewiduje, że wszystkie planowane zadania zostaną zrealizowane do końca 2015 r.
Równolegle do działań  podejmowanych w ramach Projektu, realizowany jest przez Miasto Białystok program mający na celu poprawę systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła, który pozwoli na znaczące zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi.

Informacja o powyższym wydarzeniu ukazała się m.in. w:
- głównym wydaniu "Wiadmości" (TVP 1, 8 października 2011 r. godz. 19.30)
- "Obietywie" (TVP Białystok, 4 października 2011 r. godz. 18.30)
- Radiu Białystok (4 października 2011 r.)
- Rzeczpospolitej (5 października 2011 r.)

- stronach internetowych Ministerstwa  Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

info dodane: 2011-10-11 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu