top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Umowa na zaprojektowanie i budowę ZUOK w Białymstoku podpisana.
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Umowa na zaprojektowanie i budowę ZUOK w Białymstoku podpisana.

W piątek, 31 sierpnia 2012r., w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Sp. z o.o. została zawarta umowa z konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Umowę podpisali: Janusz Marek Szymczukiewicz – Prezes Zarządu P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o., Alina Pisiecka – Wiceprezes Zarządu P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o. oraz Dariusz Blocher – Prezes Zarządu Budimex S.A., w obecności Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta - Aleksandra Sosny, Skarbnika Miasta - Stanisławy Kozłowskiej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o. - Ignacego Ireneusza Andrukiewicza oraz gości reprezentujących Wykonawcę: Dyrektora Budownictwa Ogólnego – Zachód Budownictwa Energetycznego - Andrzeja Goławskiego i Dyrektora Rejonu - Tomasza Dudzika, Jest to druga w kraju umowa podpisywana na realizację zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wykonawca ZUOK w Białymstoku wyłoniony został w postępowaniu przetargowym – w trybie przetargu ograniczonego. Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazano do publikacji 21 lipca 2011r. Odpowiedziało na nie 12 wykonawców, m. in. z Polski, Belgii, Danii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz z Korei Południowej. Spośród nich Zamawiający wyłonił 5 firm, którym w dniu 2 marca 2012r. przekazał dokumentację projektową.

W efekcie, w drugim etapie postępowania przetargowego, w dniu 14 czerwca 2012r. zostały złożone cztery oferty przez następujących Wykonawców:

  1. Rafako S.A., z ceną ofertową brutto: 397 659 000,00 zł,
  2. Konsorcjum firm: Astaldi S.p.A. (pełnomocnik konsorcjum), TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, z ceną ofertową brutto: 361 619 439,23 zł,
  3. Konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A. (pełnomocnik konsorcjum), FISIA Babcock Environment GmbH, z ceną ofertową brutto: 429 820 347,51 zł,
  4. Konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V., Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A., z ceną ofertową brutto: 409 538 641,35 zł

Oferty nie złożył piąty zaproszony Wykonawca – konsorcjum firm: Constructions Industrielles de la Mediterranee – CNIM S.A., PBG S.A., PBG Energia Sp. z o.o.

Oferta Konsorcjum, którego pełnomocnikiem jest Budimex S.A., w dniu 25 czerwca 2012r. została uznana za najkorzystniejszą - zdobyła przewagę nad ofertami innych uczestników postępowania dzięki zaproponowaniu najlepszych rozwiązań technicznych (w szczególności osiągnięcia największej mocy produkowanej energii elektrycznej), zagwarantowaniu niskich emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza tlenków azotu) i najniższych kosztów eksploatacyjnych. Przed podpisaniem umowy Zamawiający przeszedł także procedurę odwoławczą przed Krajową Izbą Odwoławczą (odwołania oddalono) oraz kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (nie stwierdzono naruszeń).

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie na działkach miejskich zlokalizowanych przy ul. Gen. W. Andersa w Białymstoku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W skład zamówienia wchodzi przede wszystkim budowa jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg, składającej się z:

a) segmentu przyjęcia i tymczasowego, kilkudniowego, magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,

b) segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysk energii ze spalanych odpadów,

c) segmentu przetworzenia odzyskanej energii i wyprowadzenia do sieci w postaci energii elektrycznej i ciepła,

d) segmentu oczyszczania spalin,

e) segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,

f) segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Kontrakt będzie wykonywany w oparciu o ramowe warunki realizacji umowy FIDIC w trybie tzw. żółtego FIDIC’a („zaprojektuj i zbuduj”).

Wartość całego projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, obejmującego również m.in. rozbudowę i modernizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, wynosi 652 mln zł brutto.

W październiku 2011 r. Spółka „LECH” podpisała umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 210 mln zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Pozostały wkład własny pochodzić będzie z preferencyjnej pożyczki uzyskanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowę podpisano 6 marca b.r. na kwotę 310 mln zł), kredytu (na zwrotny podatek VAT) oraz ze środków własnych Spółki.

Z nowych, zmodernizowanych i rozbudowanych w ramach projektu instalacji, korzystać będzie prawie 400 tys. osób z Białegostoku oraz 9 sąsiednich gmin (Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów).

Dzięki przetworzeniu i wykorzystaniu w ZUOK w Białymstoku 120 tys. ton odpadów rocznie, udział odpadów komunalnych trafiających na składowisko spadnie z 94 % do 12%.  Ze śmieci wytwarzana będzie również energia elektryczna w ilości ok. 38 tys. MWh rocznie oraz cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.

Projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków składowania i zagospodarowania odpadów dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie także na osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach członkowskich UE, w szczególności dotyczących osiągnięcia poziomów odzysku ograniczenia składowania odpadów oraz wykorzystania odpadów jako źródła „zielonej” energii.

Rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z budową ZUOK w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa planowane jest w II kwartale 2013 r. (po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę), zaś zakończenie w grudniu 2015 r.

 

 

info dodane: 2012-09-17 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu