top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Projekt / Schematy proponowanego systemu gospodarki odpadami
dzisiaj jest: środa, 12 sierpnia 2020 roku

Schematy proponowanego systemu gospodarki odpadami

W ocenie ekspertów optymalnym dla aglomeracji białostockiej wariantem systemu jest wariant III zakładający rozbudowę selektywnego zbierania i odzysku odpadów oraz termiczne przekształcanie odpadów bez ich wstępnego przetwarzania.

Schematy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej - krok po kroku:

Gdzie trafią odpady?
Schemat 1 ilustrujący, gdzie trafią odpady komunalne zebrane na terenie aglomeracji.

Nowy system zakłada, że selektywna zbiórka odpadów wytwarzanych przez mieszkańców aglomeracji białostockiej będzie dokonywana przede wszystkim u źródła. Odpady opakowaniowe (plastik, szkło, makulatura i metal) będą zbierane oddzielnie i trafią do zmodernizowanej sortowni pracującej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Wydzielonymi transportami przywożone będą także odpady wielkogabarytowe i budowlane. Na terenie ZUOK w Hryniewiczach znajdzie się również miejsce do czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych i poakcyjnych, które po zgromadzeniu odpowiedniej ilości będą przekazywane wyspecjalizowanym zewnętrznym firmom zajmującym się ich unieszkodliwianiem. Projekt zakłada także modernizację pracującej na terenie ZUOK w Hryniewiczach kompostowni – będą do niej trafiać wyłącznie odpady zielone (np. z pielęgnacji parków i ogrodów), a nie, jak dotychczas, wydzielone z wymieszanych odpadów komunalnych. Odpady nie nadające się do odzysku, czyli te których mieszkańcy nie wrzucą do pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę,  będą trafiały do zlokalizowanej na terenie Białegostoku instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

 

Schemat pracy ZUOK w Hryniewiczach

Schemat 2 - praca zmodernizowanego ZUOK w Hryniewiczach

 Dosortowane przez ZUOK w Hryniewiczach odpady opakowaniowe będą odbierane przez firmy recyklingowe. Część odpadów, która trafi do sortowni ale nie będzie nadawała się do odzysku, zostanie przekazana do instalacji termicznego przekształcania odpadów. Odpady budowlane i wielkogabarytowe, po przetworzeniu, trafią do zewnętrznych odbiorców. Ta część, która nie będzie nadawała się do odzysku zostanie zdeponowana na polu składowym lub, w przypadku odpadów palnych, zostanie spalona w instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Odpady niebezpieczne i poakcyjne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się odzyskiem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów. Kompost uzyskany z odpadów zielonych będzie sprzedawany zewnętrznym odbiorcom.

Schemat pracy ZUOK w Białymstoku

Schemat 3 - praca planowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

 Na terenie Białegostoku planowana jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jego  podstawowy elementem będzie zakład termicznego przekształcania odpadów, który zajmie się nie tylko unieszkodliwianiem trafiających do niego odpadów komunalnych ale również produkcją i sprzedażą energii cieplnej i prądu elektrycznego, co pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu. Lotne popioły i stałe pozostałości powstające w wyniku oczyszczania spalin będą wywożone do zewnętrznych instalacji zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Zadaniem instalacji waloryzacji żużla będzie wysegregowanie obecnych w żużlu metali oraz poprawienie jakości żużla tak, aby zyskał wartość handlową i nadawał się np. do budowy dróg. Część żużla nie nadająca się do sprzedaży zostanie zdeponowana na składowisku odpadów w Hryniewiczach.

 

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu