top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Projekt / Potencjalne lokalizacje
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Potencjalne lokalizacje

Potencjalne lokalizacje zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Potencjalne lokalizacje zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Białymstoku

lokalizacje

Rys. Potencjalne lokalizacje spalarni

Lokalizacja „Ścianka” (przy Ciepłowni Miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej)

Lokalizacja „Ścianka” (przy Ciepłowni Miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej)


Otoczenie: od północy znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej. Na wschód od przedmiotowego terenu, znajdują się osiedle domków jednorodzinnych, oraz zabudowa wielorodzinna. Od południowego zachodu teren sąsiaduje z terenami leśnymi i produkcyjno-usługowymi (Ciepłownia Zachód).

Komunikacja:

  • Ulice w obrębie tego terenu zostały przewidziane do ruchu lokalnego, których parametry nie są dostosowane do ruchu ciężarowego.
  • Planowane ciągi komunikacyjne w tym rejonie miasta również będą przebiegały przez tereny mieszkalne, gdzie przy dużym prognozowanym udziale pojazdów ciężarowych wystąpią problemy komunikacyjne, które nie będą mogły być wyeliminowane.

Sytuacja prawna: Teren położony na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Nowe Miasto” oznaczony w/w planie pod zabudowę produkcyjną i usługową z zakresu energetyki cieplnej, oraz zabudowę produkcyjną i usługową.

Właściciel: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku (100 % własność Gminy Białystok)

Lokalizacja przy ul. Produkcyjnej

Lokalizacja przy ul. Produkcyjnej

Otoczenie: od północy tereny otwarte doliny rzeki Supraśl, od wschodu teren graniczy z miejską oczyszczalnią ścieków komunalnych, od zachodu i południa teren sąsiaduje pojedynczymi budynkami mieszkalnymi.

Komunikacja:

  • Teren przylega do ul. Produkcyjnej, nie zachodzi potrzeba budowy dodatkowych ciągów komunikacyjnych.
  • Ruch pojazdów ciężarowych związany z obsługą przyległych firm i zakładów.
  • Wprowadzenie dodatkowych pojazdów ciężarowych w przewidywanej ilości kilkuset sztuk nie wpłynie znacząco na ruch drogowy bezpośrednio na ul. Produkcyjnej, jak również na innych ulicach w tym rejonie miasta.

Sytuacja prawna: Teren położony na obszarze miasta Białegostoku, na który została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku z dn. 3 września 2007 r.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Białegostoku z dn. 25 lipca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym jako tereny niezabudowane do utrzymania i przekształceń.

Właściciel: Gmina Białystok

Lokalizacja przy ul. Andersa

Lokalizacja przy ul. Andersa

Otoczenie: od północy tereny leśne, od wschodu znajduje się osiedle domków jednorodzinnych, częściowo odizolowane terenem leśnym, od południowego zachodu teren sąsiaduje z terenami produkcyjno-usługowymi.

Komunikacja:

  • Dojazd odbywać się może bez większych utrudnień ulicą Andersa z uwagi na fakt, iż odbywa się tą drogą ruch miejski oraz ruch tranzytowy (ciąg drogi krajowej).
  • Po przedłużeniu Trasy Generalskiej dojazd do planowanej inwestycji będzie dogodny z każdej strony miasta.
  • Zachodzi konieczność wybudowania odcinka drogi od analizowanego terenu do połączenia z ulicą Andersa.

Sytuacja prawna: Teren położony na obszarze miasta Białegostoku, który nie posiada opracowanego planu miejscowego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Białegostoku przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym jako strategiczne, które mogą być przeznaczone do zabudowy rzemieślniczej i usługowej – istnieje możliwość zagospodarowania terenu w trybie decyzji o warunkach zabudowy.

Właściciel: Gmina Białystok

 

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 4

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu