top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Oferty na wykonanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku otwarte
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Oferty na wykonanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku otwarte

Oferty na wykonanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku otwarte | Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Czterech z pięciu oferentów, wyłonionych w pierwszym etapie postępowania przetargowego, złożyło dziś (14 czerwca b.r.) swoje oferty. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z treścią, sprawdzi ich kompletność oraz porówna ze sobą, kierując się następującymi kryteriami:

L. p.

Kryterium

Waga

1.

Ocena techniczna oferowanych rozwiązań

37 %

2.

Cena ofertowa

35 %

3.

Gwarancje eksploatacyjne

15 %

4.

Koszty związane z eksploatacją instalacji

13 %


Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest na koniec sierpnia br. Termin ten uwzględnia czas na:
a) badanie ofert,
b) korzystanie przez wykonawców ze środków ochrony prawnej (odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądu),
c) obligatoryjną kontrolę uprzednią postępowania prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych


Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ZUOK w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Białegostoku, przy ul. Gen. W. Andersa poprzez:
- budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg, składającej się z:
a) segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,
b) segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,
c) segmentu przetworzenia odzyskanej energii i wyprowadzenia do sieci w postaci energii elektrycznej i ciepła,
d) segmentu oczyszczania spalin,
e) segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
f) segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.


Kontrakt będzie wykonywany w oparciu o ramowe warunki realizacji umowy FIDIC w trybie tzw. żółtego FIDIC’a („zaprojektuj i zbuduj”).
Na sfinansowanie przedsięwzięcia PUHP „LECH” Spółka z o. o. przeznaczyła 396 mln zł brutto. Wartość całego projektu, obejmującego również m.in. rozbudowę i modernizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, wynosi 652 mln brutto. W październiku 2011 r. Spółka „LECH” podpisała umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej na kwotę 210 mln zł. Pozostały wkład własny pochodzić będzie z preferencyjnej pożyczki uzyskanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowę podpisano 6 marca b.r.), środków własnych Spółki oraz kredytu.

Docelowo z nowych, zmodernizowanych i rozbudowanych w ramach projektu instalacji korzystać będzie prawie 400 tys. osób z Białegostoku oraz 9 sąsiednich gmin (Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów).

Dzięki przetworzeniu i wykorzystaniu w ZUOK w Białymstoku 120 tys. ton odpadów rocznie, udział odpadów komunalnych trafiających na składowisko spadnie z 94 % do 12%.  Ze śmieci wytwarzana będzie również energia elektryczna w ilości ponad 15 tys. MWh rocznie oraz cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.
Projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków składowania i zagospodarowania odpadów dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie także na osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach członkowskich UE, w szczególności dotyczących osiągnięcia poziomów odzysku ograniczenia składowania odpadów oraz wykorzystania odpadów jako źródła „zielonej” energii.

Rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących budowy ZUOK w Białymstoku planowane jest na początku II kwartału 2013 r., zaś zakończenie do 31 grudnia 2015 r.

Zestawienie ofert zawierające informacje o cenie ofertowej (jeden ze składników podlegający ocenie):

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto

1.

Rafako S.A.

397 659 000,00 zł

2.

Konsorcjum firm:

Astaldi S.p.A. (pełnomocnik konsorcjum, Włochy),

TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia (Włochy)

361 619 439,23 zł

3.

Konsorcjum firm:

Polimex Mostostal S.A. (pełnomocnik konsorcjum),

Fisia Babcock Environment GmbH (Niemcy)

429 820 347,51 zł

4.

Konsorcjum firm:

Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum),

Keppel Seghers N.V. (Belgia),

Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A (Hiszpania)

409 538 641,35 zł

info dodane: 2012-06-26 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 3

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu