top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Obwieszczenie
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Obwieszczenie

Białystok, dnia 06 czerwca 2013r.
DAR-II.6740.93.2013

OBWIESZCZENIE


Prezydent Miasta Bialegostoku, dzialając na podstawie art. 33, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.03.2013 r zostalo wszczęte postępowanie z wniosku Miasta Bialystok, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w Komunalnych w Bialymstoku (budynek procesowy z kominem, budynek techniczny, budynek hali przyjęcia i waloryzacji żużla z wiatą dojrzewania żużla, zbiornik oleju opalowego ze scianą oddzielenia przeciwpożarowego, fundament pod skraplacz, zadaszona wiata na zestalone popioły, z instalacjami technologicznymi: termicznego przekształcania odpadów, waloryzacji żużla, zestalania i chemicznej stabilizacji popiolów i stalych pozostalosci z systemu oczyszczania spalin, budynek administracyjno - socjalny, budynek portierni, fundamentów pod dwie wagi samochodowe), sieci kanalizacji deszczowej wraz z instalacjami doziemnymi: teletechniczną, cieplowniczą, elektryczną i oświetlenia terenu, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbiornikami: trzema przeciwpoąarowymi, czystej wody deszczowej, wody miejskiej i wody procesowej, z przyłączami: wodociągowym na odcinku (1- 2), kanalizacji sanitarnej na odcinku ( 1- 2), teletechnicznym (1-2), ciepłowniczym z węzłem i kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz rozbiórkę fundamentów, ścian fundamentowych, placów o utwardzonej powierzchni betonowej, schodów, energetycznej linii kablowej, sieci cieplnych, sieci wodociąowej i kanalizacyjnej, na nieruchomosci położonej w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa nr ewid. gruntów: 190/36, 190/37, 190/38, 190/26, 190/27 - obręb 13, realizowanego w ramach projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji bialostockiej. Mając na uwadze, że ww. przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływac na środowisko, przystąiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Bialegostoku, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Jednoczesnie Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwosci zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 11.06.2013 do 02.07.2013 w tut. Urzędzie przy ul. Słonimskiej 1, pok. 813 (tel. 869 66 00) we wtorki w godzinach 8.00 - 16.00 oraz 7.30 - 15.30 w pozostałe dni tygodnia. Ponadto informuje, iz na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl zamieszczony zostal raport o oddzialywaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bialymstoku przed wydaniem decyzji administracyjnej.

info dodane: 2013-06-11 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 3

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu