top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Obwieszczenie
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Obwieszczenie

Białystok, dnia 06. 07.2010r.

dot. sprawy: A.IV.Pn-7331/110/10

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) i art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ Prezydent Miasta Białegostoku, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29.06.2010r. (uzupełniony dnia 05.07.2010r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku składającego się z budynków z pomieszczeniami technologicznymi, administracyjnymi, socjalnymi, instalacjami: termicznego przekształcania odpadów, waloryzacji żużla, zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin, wraz z budowlami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa nr ewid. gruntów 190/7, 190/36, 190/37, 190/38, 190/26, 190/27 (obręb 13) realizowanej w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Miasta Białystok - Prezydenta Miasta Białegostoku, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Białymstoku - Departamencie Architektury przy ul. Białówny 11, pokój nr 221, tel. 869-66-24.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. do dnia 21.07.2010r.


PREZYDENT MIASTA


BIAŁEGOSTOKU

info dodane: 2010-07-09 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu