top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / OBWIESZCZENIE
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

OBWIESZCZENIE

Białystok, dnia 01.06.2010 r.

OSGK.V.7624-151/09/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 § 1 KPA zawiadamia się, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, składającego się z instalacji:

  • termicznego przekształcania odpadów,
  • waloryzacji żużla,
  • zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin.

    na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Gen. Władysława Andersa nr ewid. gruntów: 190/7, 190/36, 190/37, 190/38, 190/26, 190/27, obręb 13,

Jednocześnie informuje się, iż postanowieniem znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-15/09/10/ub z dnia 28.05.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 194/NZ/10 znak: NZ-8240-46/4/09/10 z dnia 31.05.2010 r. zaopiniowaniował warunki środowiskowe dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Treść powyższych dokumentów oraz treść wyjaśnienia i uszczegółowienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”, stanowiącego załącznik do wniosku z dnia 30.09.2009 r., zamieszczone zostały na stronie internetowej pod adresem: www.bip.bialystok.pl.

Ponadto nadmienia się, że pismem znak: BFE.7020-4-33/09/10 z dnia 01.06.2010 r. Miasto Białystok przedłożyło wyjaśnienia dotyczące złożonych uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa oraz wniosek o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pok. 313 w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, przy ul. Branickiego 9, tel. (85) 869 64 02, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie do 22 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku (pok. 304, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, przy ul. Branickiego 9, w godzinach pracy Urzędu).

Brak wniosków i uwag złożonych w powyższym terminie spowoduje rozstrzygnięcie w/w sprawy na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.


Informację umieszcza się:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, (parter),
w Internecie pod adresem www.bip.bialystok.pl.
na terenie inwestycji

info dodane: 2010-06-02 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu