top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Obwieszczenie
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Obwieszczenie

Białystok, dnia 18.03.2010 r.
OSGK.V.7624-151/09/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuje się o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 30.09.2009 r., zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, składającego się z instalacji:

  • termicznego przekształcania odpadów,
  • waloryzacji żużla,
  • zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin.

na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Gen. Władysława Andersa nr ewid. gruntów: 190/7, 190/36, 190/37, 190/38, 190/26, 190/27, obręb 13.

Jednocześnie zawiadamia się, iż na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku” został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w celu wyrażenia opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a przed uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Z uwagi na powyższe informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

  • w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, w pok. 313, tel. (85) 869-64-02;
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bip.bialystok.pl);
  • na stronie internetowej projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” www.czystaenergia.bialystok.pl.

Informuje się, że w terminie do dnia 9 kwietnia 2010 r. (włącznie), można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. Branickiego 9, 15-950 Białystok
  • ustnie do protokołu: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. 313 ul. Branickiego 9
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail dosgk@um.bialystok.pl.


Informację umieszcza się na okres do 9 kwietnia 2010 roku::
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, (parter),
w Internecie pod adresem www.bip.bialystok.pl,
na terenie inwestycji.

info dodane: 2010-03-18 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu