top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej


dot. sprawy: DAR-IV.6733. 1 .2011


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA   MIASTA  BIAŁEGOSTOKU

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) i art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ Prezydent Miasta Białegostoku, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11.02.2011r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku składającego się z instalacji:
-termicznego przekształcania odpadów,
-waloryzacji żużla,
-zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin, oraz budynków przeznaczonych na cele technologiczne, administracyjne, socjalne, edukacyjne a także z budowli towarzyszących, niezbędnej infrastruktury technicznej, wewnętrznej komunikacji i zagospodarowania terenu na działkach nr ew. gruntu 190/7, 190/36, 190/37, 190/38, 190/26 i 190/27, obręb 13,  położonych w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa, realizowanej w ramach projektu pod nazwą „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Miasta Białystok – reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – Departamencie Architektury przy ul. Białówny 11, pokój nr 221, tel.  869-66-24.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  tj. do dnia 28.02.2011r.   

info dodane: 2011-02-14 przez autor publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 1

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu