top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Obwieszczenie
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Obwieszczenie

Białystok, dnia 28.czerwca.2010 r.

OSGK.V.7624-151/09/10

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości, że Prezydent Miasta Białegostoku w dniu 28 czerwca 2010r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, składającego się z instalacji:

  • termicznego przekształcania odpadów,
  • waloryzacji żużla,
  • zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin.


na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa nr ewid. gruntów: 190/7, 190/36, 190/37, 190/38, 190/26, 190/27, obręb 13.

Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, przy ul. J. K. Branickiego 9, w pok. 313 [tel. 85−869−6402], istnieje możliwość zapoznania się z treścią niniejszej decyzji z dnia 28 czerwca 2010r. znak: OSGK.V.7624-151/09/10 oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Jednocześnie informuje się, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku (Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. Branickiego 9, 15-950 Białystok) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. 29 czerwca 2010r. zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa.

Informację umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod adresem www.bip.bialystok.pl,
  3. na stronie internetowej projektu: www.czystaenergia.bialystok.pl,
  4. w miejscu realizacji inwestycji,
  5. jednorazowo w prasie lokalnej - „Gazecie Wyborczej”.
Brak elementów

info dodane: 2010-06-29 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 3

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu