top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / OBWIESZCZENIE
dzisiaj jest: sobota, 6 czerwca 2020 roku

Aktualności

OBWIESZCZENIE

Białystok, dnia 02.10.2009r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Prezydent Miasta Białegostoku informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 30.09.2009 r. na wniosek Miasta Białystok zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, składającego się z instalacji:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • waloryzacji żużla,
 • zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin.
  na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Gen. Władysława Andersa nr ewid. gruntów: 190/7, 190/36, 190/37, 190/38, 190/26, 190/27, obręb 13.

Z uwagi na powyższe informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku oraz raportem o oddziaływaniu wymienionego przedsięwzięcia na środowisko:

 • w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, w pok. 313, tel. (085) 869-64-02;
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bip.bialystok.pl);
 • na stronie internetowej projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” www.czystaenergia.bialystok.pl.

Informuje się, że w terminie do dnia 30 października 2009r. (włącznie), można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. Branickiego 9, 15-950 Białystok
 • ustnie do protokołu: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. 313 ul. Branickiego 9
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail dosgk@um.bialystok.pl.

 

Brak wpisów w kategorii

info dodane: 2009-10-02 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności - Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 4

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu