top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku na lata 2011 - 2019
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku na lata 2011 - 2019

Dokument został wykonany na podstawie umowy nr OSGK.IV-342/221/10 z dnia 20 stycznia 2011 roku zawartej pomiędzy Miastem Białystok a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Celem opracowania jest stworzenie optymalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi. Projektowany system będzie efektywny ekonomicznie, przyjazny dla środowiska i akceptowalny przez mieszkańców. Ponadto zagwarantuje ograniczenie ilości składowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, poprzez osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych grup odpadów.

Do organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów włączone zostaną:

- odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych;
- odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. małych obiektach handlowo - usługowych, administracji, zakładach rzemieślniczych, targowiskach i szkolnictwie oraz wytwarzane przez osoby przebywające czasowo na terenie gminy (odpady z rekreacji i turystyki); nie uwzględniono odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy (w tym w dużych obiektach handlowych typu supermarkety, hipermarkety).

Nadrzędnym celem w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest stworzenie racjonalnego systemu zbierania z podziałem na zabudowę jedno- i wielorodzinną z uwzględnieniem szeregu zapisów wynikających z uregulowań prawnych, dokumentów wyższego szczebla oraz innych dokumentów i wytycznych.

Projektowany system będzie wdrażany w możliwie krótkim okresie, systematycznie i konsekwentnie. Zakładany jest wysoki poziom akceptacji społecznej rozwiązań organizacyjnych systemu w wyniku równolegle prowadzonej szerokiej akcji informacyjnej społeczeństwa.

info dodane: 2011-05-16 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu