top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Informacja o zamówieniu publicznym
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Informacja o zamówieniu publicznym

Informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2009r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie nw. dokumentacji do projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”:

 • Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (oprócz dokumentów wchodzących w skład przedmiotowego zamówienia),
 • Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego do dużego projektu wraz z załącznikami,
 • Aktualizacja „Studium Wykonalności Przedsięwzięcia - Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” – tekst jednolity,
 • Kalkulacja kwoty rekompensaty należnej operatorowi wewnętrznemu – spółce komunalnej,
 • Umowa wykonawcza z operatorem wewnętrznym,
 • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji przetargowej Zadania 2 „Rozbudowa i modernizacja ZUOK w Hryniewiczach”, z podziałem postępowań na poszczególne podzadania,
 • Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy usługi Inżyniera Kontraktu Zadania 2,
 • Kompletna dokumentacja  przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych wykonywanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Białymstoku, do postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego,
 • Kompletna dokumentacja  przetargowa na wybór wykonawcy usługi Inżyniera Kontraktu Zadania 3 „Budowa ZUOK w Białymstoku”, sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Przygotowanie Podręcznika Procedur Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

Obowiązkiem Wykonawcy w ramach przedmiotowego postępowania będzie również:

 • Stworzenie zespołu zapewniającego merytoryczne wsparcie Zamawiającego i udział tego zespołu w pracach komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, w charakterze członków tej komisji, a w szczególności:
   przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców podczas postępowania,
   udział w dialogu z wykonawcami,
   badanie i ocena ofert i wybór  oferty najkorzystniejszej.
 • dokonanie nieodpłatnych poprawek opracowanych dokumentów do momentu ich zaakceptowania przez instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie  projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • dokonanie po dacie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, maksymalnie trzech nieodpłatnych poprawek lub uzupełnień opracowanych dokumentów, wynikających z treści decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych lub z ewentualnych zmian przepisów prawa bądź wytycznych instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie  projektów finansowanych ze środków unijnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Białegostoku pod adresem: http://www.bip.bialystok.pl/?event=informacja&id=26594 .
Termin składania ofert w postępowaniu: 08.01.2010 r.

 

info dodane: 2009-12-23 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności - Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu