top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Projekt / Dlaczego spalarnia ?
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Dlaczego spalarnia ?

Argumenty i fakty przemawiające za spalarnią

Mniej odpadów na składowisku

Ponieważ Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (tam trafiają odpady komunalne z Białegostoku) pozostała już tylko niewielka rezerwa terenu pod przyszłe pole składowe, a możliwości pozyskania nowych działek pod ten cel są ograniczone, jednym z priorytetów jest wybór takiego wariantu, który w maksymalnym stopniu redukowałby ilość składowanych odpadów.
Uruchomienie instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów w połączeniu z rozwiniętą selektywną zbiórką u źródła realizowałyby ten cel w stopniu wystarczającym, by zapewnić bezpieczne funkcjonowanie systemu przez wiele lat.

Wymagania dotyczące redukcji składowania odpadów biodegradowalnych

Zgodnie z treścią art. 5.2 dyrektywy 99/31/WE oraz art. 16a ust.4 znowelizowanej ustawy o odpadach redukcję składowania odpadów biodegradowalnych należy przeprowadzić w trzech, następująco zdefiniowanych etapach:

  1. do dnia 31 grudnia 2010 r. - ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
  2. do dnia 31 grudnia 2013 r. - ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. ,
  3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Wymagania dotyczące składowania odpowiednio przetworzonych odpadów komunalnych

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn.zm.):
od 1 stycznia 2013 r. nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:

  1. ogólny węgiel organiczny TOC > 5%
  2. strata przy prażeniu > 8%
  3. ciepło spalania > 6 MJ/kg


Uruchomienie instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zupełności wypełni wymienione wyżej wymagania.

Produkcja energii

Spalanie odpadów daje spore nadwyżki energii, która może, przy odpowiednim zaprojektowaniu instalacji, być wykorzystana jako energia cieplna i/lub elektryczna. Ponieważ część spalanych odpadów jest pochodzenia organicznego uzyskana z nich energia może być uznana za „zieloną” czyli odnawialną.

Bezpieczna technologia

Typowa spalarnia rusztowa przypomina zwykłą elektrociepłownię, dodatkowym, niezwykle rozbudowanym elementem spalarni jest blok oczyszczania spalin.

Spalarnie odpadów obowiązują odrębne, znacznie bardziej restrykcyjne niż inne tego typu instalacje ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych substancji (Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Stosowane w nowoczesnych spalarniach rozwiązania techniczne i technologiczne z nawiązką te wymagania spełniają.
Nowoczesne spalarnie nie emitują uciążliwych zapachów – panujące wewnątrz komory zasypowej podciśnienie oraz inne rozwiązania techniczne uniemożliwiają wydostawanie się odorów poza instalację.
Spalarnie ze względu na swoje zalety budowane są w wielu krajach (w krajach Unii Europejskiej jest ich ponad 400). W Polsce funkcjonuje na razie tylko jedna, chociaż na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umieszczone są następne projekty instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych oczekujące na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wśród nich jest także projekt białostocki.

Wady instalacji termicznego przekształcania odpadów

Podstawową wadą spalarni jest koszt ich budowy – są dużo droższe niż inne zakłady zajmujące się utylizacją odpadów. Dlatego niemal wszystkie planowane projekty instalacji termicznej utylizacji odpadów w Polsce starają się o pozyskanie środków z funduszy europejskich. Przy ustalaniu lokalizacji i projektowaniu budowy spalarni bierze się również pod uwagę fakt, że do spalarni dowożone będą odpady z całego miasta co wywoła wzmożony ruch pojazdów ciężarowych.

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu