top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / wydarzenia / Decyzja Komisji Europejskiej
dzisiaj jest: sobota, 4 lipca 2020 roku

Aktualności

Decyzja Komisji Europejskiej

PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku pragnie poinformować, iż w dniu 12 czerwca b.r. spółka otrzymała decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą dużego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, stanowiącego część Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, objętego celem Konwergencji w Polsce CCI 2012PL161PR052.

Definicja dużego projektu została określona w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, stosownie do której duży projekt:

 • składa się z szeregu robót, działań lub usług służących wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym;
 • posiada jasno określone cele;
 • jego koszt całkowity przekracza 50 mln EUR.

Szczególny charakter projektów dużych w stosunku do pozostałych projektów związany jest z udziałem Komisji Europejskiej w procedurze ich oceny i zatwierdzenia. To właśnie Komisja Europejska ostatecznie potwierdza (bądź nie) decyzję podjętą przez stronę krajową o przyznaniu dofinansowania w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko”. Włączenie Komisji Europejskiej w ocenę projektu następuje po zakończeniu przez krajowe instytucje procedury oceny spełniania przez dany projekt kryteriów i po podjęciu rozstrzygnięcia o przyznaniu dofinansowania na poziomie krajowym.
Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, Komisji Europejskiej dostarcza się m.in. następujące informacje o projekcie:

 • informacje o charakterze inwestycji, w tym: jej opis, wartość finansową i lokalizację;
 • wyniki studium wykonalności;
 • analizę kosztów i korzyści, obejmującą ocenę ryzyka i przewidywalne oddziaływanie na dany sektor oraz na sytuację społeczno-gospodarczą państwa członkowskiego lub regionu oraz
 • analizę oddziaływania na środowisko, w tym komplet dokumentacji z przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko.

Uzyskanie przedmiotowej decyzji oznacza, iż projekt, w tym w szczególności wybrany do realizacji wariant technologiczny oraz aspekty środowiskowe są zgodne z wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską i jej prawo. W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

 1. rozbudowa składowiska odpadów w ZUOK w Hryniewiczach - połączenie istniejących pól składowych nr 1 i 3 (tzw. „wąwóz”) oraz zagospodarowanie powierzchni pomiędzy polami składowymi nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”) - wykonane,
 2. rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach, w tym:
 • budowa nowej kwatery składowania odpadów przeznaczona do składowania odpadów poprocesowych wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą,
 • zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych 1 i 2 oraz dodatkowej powierzchni przy kwaterach nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”),
 • rekultywacja istniejącego pola składowego nr 3 oraz „wąwozu”,
 • modernizację kompostowni odpadów ulegających biodegradacji (zmniejszenie wydajności do 4 000 Mg/rok),
 • budowę węzła demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności 2 500 Mg/rok,
 • budowę magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych o wydajności 2 000 Mg/rok,
 • budowę magazynu czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych.

3. budowa ZUOK w Białymstoku - budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (120 000 Mg/rok przy wartości opałowej odpadów 7,5 MJ/kg).

W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację poszczególnych zamówień w dniu 29 maja b.r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarł ze spółką aneks nr 2, w wyniku którego zmianie ulega całkowity koszt projektu. Pomniejszony został o 169 217 956,00 zł, z 652 213 985,00 zł na 482 996 029,00 zł. Zmianie ulegają również koszty kwalifikowalne projektu z 532 613 224,00 zł na 393 468 424,00 zł. Wysokość dofinansowania pozostała bez zmian tj. 210,0 mln zł. Należy podkreślić, iż udział środków unijnych uległ zwiększeniu do maksymalnego progu 85% wydatków kwalifikowanych.
Przyznana na poziomie krajowym wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności do projektu został potwierdzona również w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 czerwca b.r.

info dodane: 2013-06-13 przez Autor Publikacji

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności - Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 2

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu