top banner www.czystaenergia.bialystok.pl

idea projektu...

Zadaniem projektu jest zbudowanie na terenie aglomeracji białostockiej kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych instalacji doprowadzi do osiągnięcia znacznej redukcji składowanych odpadów oraz odzysku zawartej w nich energii.

jesteś tutaj: Strona główna / Forum Beneficjentów / Forum
dzisiaj jest: środa, 12 sierpnia 2020 roku

Forum

Podmioty realizujące projekty polegające na wybudowaniu zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów (spalarni odpadów komunalnych):

  • Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku,
  • Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów „Pronatura” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie,
  • Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,
  • Urząd Miejski w Poznaniu
  • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

5 grudnia 2012 roku w Koninie zawiązały Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych podpisując Deklarację Wspólnego Działania.
Forum jest strukturą otwartą. Oprócz wymienionych sześciu Beneficjentów projektów 27 marca 2013 r. do Forum przystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie.
Zapraszamy kolejne firmy, które zamierzają podejmować podobne przedsięwzięcia do przystępowania do naszej inicjatwy.

W Deklaracji Wspólnego Działania przedstawiciele uznają, że Forum Beneficjentów przyczyni się do wykorzystania pełni możliwości, wiedzy i zdobytego doświadczenia w celu wzajemnego wspierania się na etapie realizacji i monitoringu Projektów.
Podczas założycielskiego spotkania Przedstawiciele uchwalili Regulamin określający Formę Organizacyjno – Prawną, Cele Forum i Strukturę Organizacyjną Forum.
Forum prowadzi aktywne działania na rzecz regulacji problemów do tej pory nie podnoszonych z uwagi na początki programu spalarniowego w Polsce. Wymiana korespondencji z ministerstwami Rozwoju Regionalnego i Gospodarki dotyczyła m.in. ogólnokrajowej kampanii informacyjno –promocyjnej na temat spalarni opadów komunalnych i nowych zapisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie zielonych certyfikatów dla spalarni odpadów komunalnych oraz ograniczeń prawnych w wykorzystywaniu żużli po procesowych w budownictwie.

Funkcję Koordynatora Forum pełni mgr Andrzej Drewniak - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - Measure Authorising Officer (MAO) – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Zastępcą Koordynatora Forum Beneficjentów jest mgr Alina Pisiecka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - Measure Authorising Officer (MAO), Wiceprezes Przedsiębiorstwa Usłgowo - Handlowo - Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w Białymstoku.

Forum Beneficjentów przekształciło się w Stowarzyszenie

Powołane 5 grudnia 2012 roku  Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych z siedzibą w Koninie, w skład którego wchodziło 6 budowanych w Polsce zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów – Białystok,  Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań i Szczecin – oraz Olsztyn spotkało się na zebraniu w Koninie 16 stycznia 2015 r. Głównym celem spotkania było powołanie, w miejsce Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych,  Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Przeprowadzono debatę nad dokumentami wymaganymi do powołania stowarzyszenia: statutem, organami stowarzyszenia – liczbą członków  Zarządu, Komisji Rewizyjnej, źródłami finansowania działalności.

Uczestnicy zebrania  jednogłośnie przyjęli statut Stowarzyszenia.  Wybrali  Komitet Założycielski w składzie: Jan Skalski – prezes Zarządu MZGOK Sp. z o.o. w Koninie,  Elżbieta Streker -  Dembińska – kierownik Jednostki Realizującej Projekt,   Andrzej Drewniak – pełnomocnik  (MAO)  budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych  w Koninie. Osoby z Komitetu Założycielskiego ze względów organizacyjnych wywodzą się z Konina – miejscowości w której siedzibę miało Forum Beneficjentów  Projektów Spalarniowych.

Zebranie jednogłośnie wybrało Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Drewniak (MAO Konin) – przewodniczący Zarządu, Alina Pisiecka (Spółka „Lech” Białystok) , Jakub Bator (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie)  Konrad Nowak (Krakowski Holding Komunalny) i Jan Skalski MZGOK Sp. z o.o. w Koninie) – członkowie. Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Bożena Jarzębecka – Loda (Bydgoszcz), Lidia Warnel (Olsztyn) i Beata Cegielska (Konin).

Projekt ZSGO Białystok

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego. Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.1) co oznacza, że ma szansę na
dofinansowanie ze środków unijnych z pominięciem procedury konkursowej.

Newsletter

Zapisz się!, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z Zintegowanych systemem gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
NFOŚiGW

Narodowa Strategia Spójności -  Infrastruktura i ŚrodowiskoHerb Białegostoku - przejdź na stronę WWWUnia Europejska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności

Odwiedziny

osób online: 3

odwiedzin serwisu:

strefa administracyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Urząd Miejski w Białymstoku

realizacja webCreo.pl | rozwiązania dla biznesu